1st order Religious Influences

  • Pythagoras 

  • Newton 

  • Gauss 

  • Maxwell 

  • Einstein 

  • Yilmaz ( ? )